Odling av etanolspannmål

Odling av etanolspannmål sammanfaller väl med odling för hög avkastning.

Lantmännen Agroetanol vill ha energirik spannmål och föredrar därför sorter och odlingsmetoder som ger hög stärkelsehalt, vilket oftast innebär lägre proteinhalt. Nedan följer allmänna odlingsråd.

Försök och praktisk erfarenhet för odling av etanolvete pekar på fördelar för stärkelsehalten med att dela kvävegivan på två omgångar, vilket också är bättre ur miljösynpunkt. Gör gärna kompletteringen med hjälp av N-sensor. Optimal total kvävegiva för etanolvete ligger oftast något lägre än i brödsädesodling.

Eftersom proteinvara till foder är en viktig produkt från vår fabrik måste alla leverantörer vara registrerade som foderproducenter och all spannmål uppfylla de lagkrav som gäller för foderråvaror.

Odling av etanolspannmål
Erfarenheter visar att odling till maximal skörd oftast även ger en bra kvalitet för etanolframställning, det vill säga högt innehåll av stärkelse. I all spannmål ”konkurrerar” innehållet av stärkelse med protein, växttråd, fett med mera, vilket förklarar varför sortval och odlingsåtgärder som specifikt inriktats mot höga proteinhalter kan ha negativ inverkan på stärkelsehalten.

Sortval

När du väljer sort ska du i första hand välja den sort som ger högst avkastning och trivs bäst hos dig. Dessutom är det är en fördel om det är en sort som naturligt ger hög stärkelsehalt.

Rekommenderade höstvetesorter:
Julius, Mariboss, Hereford (Götaland) Nimbus,Loyal, 
SW Harnesk

Även moderna rågvetesorter passar för etanol.

Odlingsplats och sådd
En bra etanolgröda med hög stärkelsehalt är enklast
att odla fram på drivande jordar med höga skördar
och där övervintringen är relativt säker.

Såtidpunkten har främst betydelse för avkastningspotentialen. Allmänna rekommendationer för höstvetesådden gäller, det vill säga helst 5 -25 september för höstvete och 5-20 september för rågvete.

Om höstsäden utvintrar kan fyllnadssådd ske med i första hand vårkorn. I andra hand kan isådd ske med vårvete. Prisavdrag för blandsäd sker korrelerat till partiets rymdvikt.

Gödsling
Gödsling påverkar både skördenivå, proteinhalt och stärkelsehalt. Vid etanoltillverkning är det stärkelsen som omvandlas till etanol och därför är en hög stärkelsehalt eftertraktad. Givan bör alltid anpassas till beräknad skördenivå. Kvävebehovet för höstvete är generellt kring 20 kg N per ton förväntad skörd. En huvudgiva på 100-140 kg N kan vara lämplig. Merparten av kvävet bör finnas på plats i begynnande stråskjutning, det vill säga i månadsskiftet april-maj. Försök i höstvete visar att en delning av kvävegivan i 100 kg N + 40 kg N ger en tendens till högre stärkelsehalt och högre skörd än att ge 140 kg N vid ett tillfälle. För att uppnå en hög stärkelsehalt ska sena kompletteringsgivor undvikas.

Vid P-AL klasser II eller lägre ska fosfor tillföras höstvetet redan på hösten. Kalium behövs bland annat för att säkerställa en god övervintring hos höstvete.

Växtskydd
Växtskydd ska som vanligt anpassas efter det lokala smittotrycket och sortens känslighet. Axgångsbehandling görs i första hand för att höja skörden. De försök som finns visar också på en tendens till att en enkel axgångsbehandling höjer stärkelsehalten. Detta beror troligtvis på att inlagringen av stärkelse pågår lite längre om beståndet är friskt. Följ prognoser under säsongen och gör en behandling när behovet finns. Lämpligtvis körs 0,4 Proline + 0,2 Strobilurin (Comet/ Amistar/ Acanto) i samband med axgång.

Skörd, torkning och lagring
För all spannmål som används till etanolproduktion gäller att varan ska vara sund och frisk. Agroetanol är en del i livsmedelskedjan, eftersom foder alltid tillverkas parallellt med etanolen. Därför är det viktigt att spannmålen inte innehåller höga halter av mögeltoxiner, tungmetaller eller dyligt.

Basvattenhalten för all etanolspannmål är 14,5 procent. För direktleveranser till Agroetanol genom Lantmännen gäller att under skördeperioden fram till 15 september tar vi emot leveranser med vattenhalter upp till 17 procent. Dock förutsätter detta att spannmålen är kall. Spannmål som håller över 17 procent vatten eller har en temperatur över 25 °C kommer att avvisas. Från 16 september är avvisningsgränsen 16 procent samt från 16 oktober 15 procent. All spannmål ska varmlufttorkas snarast efter skörd och lagras under temperaturkontroll.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng