Agro Cleanpower 95

Framtidens transportsektor ska vara fossilfri - det är vi i Sverige överens om. För att nå målet krävs smartare transporter och effektivare fordon. Men framförallt, nya drivmedel som kan ersätta bensin och diesel.

Det finns många biodrivmedel på marknaden idag, och fler är på väg. Alla fossilfria, alla 100 % förnybara. Men det räcker inte. Den totala miljöeffekten bestäms av hela processen, från råvara till tankning. Och nu lanserar vi på Lantmännen Agroetanol ett drivmedel för anpassade dieselmotorer med bättre miljöeffekt än något annat biodrivmedel på den svenska marknaden. Skillnaden är inte bara vad vi gör. Utan hur vi gör det.

Agro Cleanpower 95

< 90 % Co2-reduktion*. 95 % bioetanol. 100 % svenskt.

 Kretslopp

 

* < 90 % CO2-reduktion - varierar över tid beroende på råvaruslag/råvarumix samt produktionsbetingelser. För mer information kontakta affärschef  Martin Engström eller etanolsäljare Jan-Erik Andersson


Råvara

Råvaran till Agro Cleanpower 95 kommer från våra ägare, Sveriges bönder. Vi förvandlar vete och annat spannmål till högklassig etanol - och bidrar därmed till ett ansvarsfullt jordbruk och en levande landsbygd.

För varför exportera vårt jordbruksöverskott och importera etanol, när resurserna finns här hos oss? Dessutom tillverkar vi numera en del av vår etanol av restprodukter från livsmedelsindustrin, för att vara ännu mer miljöeffektiva.

 

Tillverkning

Sveriges största etanolfabrik ligger i Norrköping. Här har vi kapacitet att tillverka 230 000 m3 högklassig etanol om året, nog till att köra över 4500 stadsbussar. All vår etanol är certifierad enligt ISCC för att uppfylla EUs hållbarhetsdirektiv.

Som en del av Norrköpings unika energikombinat skapar vi mervärde tillsammans med våra grannar. Som spillångan från kraftvärmeverket här intill, som driver vår process. De delar av råvaran som inte blir etanol används som proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Att ta till vara alla flöden kallas ofta att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft.

 

Distribution

Med produktionsanläggning i Norrköping och depå i Gävle finns vi alltid nära våra kunder. Vi levererar Agro Cleanpower 95 som färdigt drivmedel till bussoperatörer och lastbilsåkerier.

Tack vare storskalig tillverkning och effektiv distribution kan vi hjälpa våra kunder att börja arbeta för en fossilfri transportsektor redan idag. För som alla vet - det går inte att fylla tanken med framtidsvisioner.

 

Användning

Som alla biodrivmedel orsakar Agro Cleanpower 95 inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Dessutom minskas utsläppen av kolmonoxid och farliga partiklar, en viktig faktor för en hälsosammare stadsmiljö.

I hela processen från åker till tank resulterar användningen av Agro Cleanpower 95 i en CO2-reduktion på upp till 90 %. Det är bättre än något annat biodrivmedel på marknaden. Och långt över EU:s minimikrav för etanol på 35%. 

Det är därför vi vågar kalla Agro Cleanpower 95 för Sveriges hållbaraste biodrivmedel.

 

Drivmedelsutveckling

Lantmännen Agroetanol engagerade sig i tillverkning och försäljning av etanolbaserat bränsle till etanolmotorer (ED95) 2015. I samverkan med kunder och motortillverkare identifierades potentiella utvecklingsområden såsom förlängning av underhållsintervall, lägre råvarukostnader och förenklad tillverkning med förbättring av bränslets egenskaper i motorn och för miljön.


Arbetet började med en bredare kunskapsuppbyggnad om tillsatser till etanolen som kan ge motsvarande egenskaper hos bränslet som nuvarande tillsatser i ED95. Vidare analyserades faktorer som kan påverka underhållstiderna. För båda momenten engagerades externa analysresurser i form av AFIDA-tester hos ett tyskt företag och motortester vid Lunds Universitet. För test av bränslets smörjande egenskaper kontaktades två etablerade analysföretag.


Inom ramen för detta inledande arbete konstaterades att den 95-procentiga etanol som traditionellt användes i bränslet ED95, innebar betydande begränsningar i utvecklingsarbetet med nya komponenter i etanolen.


Under våren/sommaren 2016 fortsatte arbetet med vattenfri etanol. Förutom att ett större antal tillsatskemikalier då blev möjliga, ingick i bilden att öka kompatibiliteten med motorns smörjolja. Den vattenhaltiga etanolen påvisades ha negativa effekter då den kom i kontakt med smörjoljan.


Nya kompositioner för bränslet började testas sommaren 2016. Som kombinerad tändförbättrare och smörjning användes kolväteblandning som i vissa halter gav ett köldtåligt bränsle ned under -20 grader C. Som eventuellt extra smörjmedel tillverkades en fettsyraester med kokpunkt inom dieselintervallet. 


Framställningen av bränslet till dieselmotorer bestående av etanol och alifatiska kolväten, kännetecknas av att etanolen framställd via fermentering, avvattnas och dehydratiseras till absoluterad vara med maximalt 0,3 vikts-% vatten. Den absoluterade etanolen blandas med alifatiska kolväten så att de senare utgör 0,1-40 vikts-% av den totala blandningen. De alifatiska kolvätena utgör blandning av paraffinkolväten med minst 10 och högst 20 kolatomer i kedjan.


Figuren nedan visar tändförloppet med det nya bränslet (blå färg) relativt nuvarande  ED95. 


Omdömena från anlitad motorexpertis var tillräckligt goda för att arbetet med denna tillsats skulle gå vidare. ”Tändfördröjningen är något förlängd men förbränningskurvan har ett bättre utseende”.


Föreslagna komponenter i det utvecklade bränslet har analyserats med avseende på miljöeffekter, tillverkning och kostnader och på samtliga punkter är de bättre än nuvarande tillsatser till ED95.


I ett nästa utvecklingssteg ska sammansättningen hos det nya bränslet optimeras med hänsyn till såväl tändegenskaperna som smörjningen. Lantmännen Agroetanol återkommer med information om effekterna av det nya etanolbränslet.

 

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng