Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna om etanol.

1. Vad är etanol?
Svar: Etanol (etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma alkohol som ingår i dryckessprit, vin och öl. Etanol ingår även i många tekniska produkter såsom lösningsmedel, spolarvätska, karburatorsprit etc. och används som råvara i kemisk industri. Etanol kan också användas som motorbränsle – antingen i ren form eller i blandningar med bensin.

2. Hur tillverkas etanol?
Svar: Etanol tillverkas normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. I USA och Brasilien – de två länder som dominerar inom drivmedelsetanol – används främst sockerrör respektive majs som råvara. I Europa används framför allt spannmål, men även sockerbetor och majs.

I Sverige är spannmål den råvara som av tekniska och ekonomiska skäl är mest aktuell. Etanol kan också tillverkas från cellulosahaltiga råvaror (ved och halm). Cellulosan måste då först spjälkas i lätt jäsbara beståndsdelar.

3. Hur används etanol till drivmedel?
Svar: I Sverige blandar oljebolagen in 5 procent etanol i all 95-oktanig bensin. Denna låginblandning utgör huvuddelen av den svenska etanolförbrukningen. I vissa andra EU-länder såsom Frankrike och Tyskland blandas 10 procent etanol in i ordinarie bensin. Sverige planerar att övergå till den högre inblandningen från Maj 2011.

Etanol används även till ETBE (en oktanhöjande komponent till bensin), E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) samt E95 (95 procent etanol och 5 procent tändförstärkare för etanolanpassade bussar).

4. Hur används etanolen från Lantmännen Agroetanol?
Svar: Lantmännen Agroetanols etanol säljs i huvudsak till oljebolagen i Sverige för låginblandning i bensin. Vid Norrköpings Depå AB blandas etanol in i bensin som ska ut till mackar i närområdet. Dessutom lastas ren etanol ut för vidaretransport till andra depåer.

Låginblandning är ett enkelt och effektivt sätt att tanka förnybart utan att behöva anpassa fordonet.

5. Vilka grödor användas till Lantmännen Agroetanols etanol? Hur stora arealer krävs?
Svar: För produktion av en kubikmeter etanol går det åt ungefär 2,7 ton spannmål (beroende på stärkelsehalt). Höstvete är den vanligaste råvaran, men även andra spannmålsslag används, exempelvis rågvete och korn. Rågvete är en intressant gröda för Mellansverige och ger en hög stärkelseproduktion per hektar.

Med en vete-/rågveteavkastning på 5,5 ton/hektar i Mellansverige och en årlig etanolproduktion på cirka 210 000 kubikmeter behövs 100 000 hektar för att försörja fabriken.

6. Vilka miljöeffekter har Lantmännen Agroetanols etanol?
Svar: Hur mycket växthusgas som släpps ut är ett mått på etanolens klimatnytta. När Lantmännens etanol låginblandas i bensin, minskar utsläppen av klimatförstörande växthusgaser med mer än 95 procent jämfört med den bensin som ersätts. Orsakerna till denna höga miljöprestanda är att produktionsanläggningen drivs med energi från EO.N:s intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverk samt att koldioxiden från jäsningsprocessen på Agroetanol avskiljs och ersätter fossil koldioxid på marknaden.

Vad gäller närmiljön är Lantmännen Agroetanols fabrik i Norrköping konstruerad för att ge minimal påverkan. Processvatten återanvänds, och stoft- och bulleremissioner är låga. Tidigare luktproblem har till stor del åtgärdats, senast i samband med byggnationen av en ny etanollinje.

7. Hur mycket energi stoppar man in i etanolproduktionen och hur mycket får man ut?
Svar: Etanol från Lantmännen Agroetanols nya anläggning i Norrköping har ett högt energiutbyte. Inklusive biprodukter kan den etanolen uppnå ett energiutbyte på 1:5. Det innebär att fem gånger mer energi kommer ut – i form av etanol, proteinfoder, kraftvärme och biogas – än vad som sätts in i produktionskedjan.

Detta är möjligt genom att etanolanläggningen ingår i ett energikombinat och dessutom använder effektiv teknik för att ta tillvara etanolens energirika biprodukter. EO.N:s intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverk tillverkar förnybar el och värme som används i etanolproduktionen. Spillvärme från etanolfabriken kan användas till fjärrvärme i Norrköping, och restprodukten drank omvandlas till grön fordonsgas hos Svensk Biogas. Den allra största mängden drank blir dock proteinfoder till djur. Fodret hjälper till att minska Sveriges behov av importerat sojamjöl från bland annat Brasilien.

8. Varför producerar inte Lantmännen Agroetanol etanol från cellulosa?
Svar: Etanol från cellulosa har större volympotential men kräver ytterligare utveckling innan kommersiella anläggningar kan byggas. Bland annat måste hydrolystekniken utvecklas. Lantmännen Agroetanol bedömer att det tar relativt lång tid innan tekniken är mogen att kommersialiseras. Det kommer också att dröja innan kostnaderna kan reduceras till sådana nivåer att cellulosaetanol blir konkurrenskraftig med spannmålsetanol.

9. Vilka egenskaper har etanol som motorbränsle?
Svar: Etanol har bra bränsleegenskaper och ger så gott som sotfri förbränning. Bränslet passar utmärkt som komponent i bensin, eftersom etanolens syre förbättrar förbränningen av bensin. Därmed blir motorn något effektivare. Denna effekt avtar dock vid högre inblandning. E85, som innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin, ger normalt 35-40 procent ökad bränsleförbrukning. Detta kan dock variera mellan olika motorer.

10. Hur används etanol i olika länder?
Svar: Etanol är i dag det största biodrivmedlet i Sverige och resten av världen. Efterfrågan växer och etanolproduktionen har därför byggts ut i snabb takt. USA och Brasilien dominerar, men även länder som Kina och Indien kommer nu starkt.

I USA innehåller en stor del av bensinen 10 procent etanol. Frankrike , Finland och Tyskland tillhör de EU-länder som infört 10 procent låginblandning i vanlig bensin. I Brasilien reglerar staten inblandningen av etanol i all bensin till 20–25 procent.

I Sverige används drygt 350 000 - 400 000kubikmeter drivmedelsetanol varje år. Cirka 600 bussar i stadstrafik, bland annat i Stockholm, använder etanol i anpassade dieselmotorer. Andelen FFV-bilar (Flexible Fuel Vehicles), som körs på E85, har växt betydligt under senare år.

 

Nedan frågor och svar avser Agro Cleanpower 95 

11. Hur kan ni uppnå en 90 procentig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med traditionell diesel?

Agroetanol ingår i Händelökombinatet där ett kretslopp skapats mellan flera företag där den enes restprodukt används av någon annan. Som exempel så är Agroetanols processenergi biobränslebaserad och genom att nästan hela spannmålsråvaran tas tillvara blir energiutbytet mycket bra. Sedan sommaren 2014 förädlar vi Co2 som bildas vid destillationen till kolsyra.

12. Är det enbart bussar och lastbilar som kan köras på drivmedlet?

I dagsläget är det enbart bussar och lastbilar som har lämpliga motorer. Det finns inget som hindrar att göra motorer för personbilar som fungerar med drivmedlet men än så länge finns inga på marknaden. Vi är dock övertygade om att en viktig del i att klara statsmakternas mål om en fossilfri trafik år 2030 är att använda etanol för såväl bensin- som för dieselmotorer. Etanol är det största biodrivmedlet med ca 80 % av de globala volymerna och är världens största alternativa drivmedlet.

13. Hur många dieselfordon kör på etanol i Sverige idag?

Cirka 800             

14. Kan alla dieselfordon köra på det här drivmedlet

Nej, det krävs att motorerna är avsedda för bränslet. Bland annat är kompressionsförhållandet högre än för fossil diesel.

15. Hur många fordonstillverkare finns det som bygger fordon som kan köras på ert drivmedel?

Av de som f n säljer fordon i Sverige så är det bara Scania som marknadsför fordon för drivmedlet. Flera tillverkare har visat modeller men de har inte kommit i produktion. Om man ser till vilka alternativ som står till buds för att göra miljöfordon så är det rimligt att anta att fler tillverkare kommer att börja producera egna modeller.

16. Går det att bygga om befintlig fordonsflotta för att de ska kunna köras på ert drivmedel?

I princip skulle det gå att bygga om alla dieselmotorer så att de klarar etanoldrift men det är naturligtvis förenat med kostnader så det handlar främst om en utfasning av äldre fordon som då ersätts av fordon med motorer anpassade för drivmedlet. Dock skulle Sverige i ett nationellt krisläge kunna göra en storskalig ombyggnation av motorer för att säkerställa fordonsdrift.

17. Ni säger att etanol använts i mer än 20 år till bussar och lastbilar men i en begränsad omfattning, hur ska ni se till att användningen ökar?

Genom Lantmännen Agroetanols inträde på marknaden kommer det finnas flera alternativ för köparna vilket ökar tillgängligheten och därmed kan efterfrågan förväntas att öka. Vi ser framför oss att målet om en fossilfri fordonsflotta kommer att kräva en omställning till miljövänliga och klimatsmarta drivmedel och med de miljöprestanda som etanoldieseln har kommer det att ge ett väsentligt bidrag till att nå målet.

18. Krävs det inte att staten går in med ekonomiska eller andra styrmedel för att etanolanvändningen till dieselfordon ska kunna öka?

Nej det krävs inte att staten går in med några särskilda åtgärder för etanoldiesel.  Etanoldieseln skiljer sig inte i detta avseende från andra biodrivmedel. Vad som krävs är teknikoberoende styrmedel som inte stänger för lösningar som leder fram till en fossilfri fordonsflotta.

19. Kommer det här innebära fler arbetstillfällen?

Under 2015 kommer vi inte att behöva anställa fler personer på företaget pga. det här. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta kommer dock innebära att tillverkningen av miljöbränsle måste öka och om statsmakterna ger rätt förutsättningar för miljödrivmedel kommer vi på sikt att behöva fler anställda för att kunna leverera de volymer som kommer att efterfrågas.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng