Miljö och Säkerhet

Lantmännen Agroetanols anläggning omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. Miljö och säkerhet är ett prioriterat område på Lantmännen Agroetanol och vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra vårt miljö- och säkerhetsarbete på anläggningen.

Agroetanol Norrköping - Fabrik

Miljö och säkerhetsarbetet

Lantmännen Agroetanol hanterar kemikalier som är klassade som extremt- (gasol) eller mycket brandfarliga (etanol) samt frätande ämnen. Därför har vi ett aktivt miljö- och säkerhetsarbete på vår anläggning.

Kontinuerliga kontroller och analyser

Arbetet har resulterat i en mycket hög säkerhet i hanteringen av våra kemikalier. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 50001 (energi). Dessutom arbetar vi efter följande standarder, ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Anläggningen kontrolleras utöver detta kontinuerligt enligt gällande lagstiftning.  Arbetet innebär fortlöpande tillsyn, riskanalyser, tekniska säkerhetsgranskningar, egenkontroll, internrevision, avvikelserapportering, systematiskt brandskyddsarbete, skydds- och säkerhetsronder. Tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten och kommunen har vi tagit fram handlingsplaner för att förebygga, och kunna vidta åtgärder vid en eventuell olycka.

Skydds- och säkerhetsåtgärder

Det finns en rad övervaknings- och säkerhetssystem som förhindrar att farliga lägen uppstår men också i syfte att ta hand om den drabbade om det mot förmodan ändå skulle uppstå en olycka. Vi har aktiva system såsom gasvarnare, brandlarm, sprinklersystem och många andra övervaknings- och detekteringssystem. Det finns passiva system såsom invallningar, sprängbleck och säkerhetsventiler. Räddningsplaner övas med Räddningstjänsten regelbundet. Vår personal utbildas och tränas kontinuerligt för att hålla miljö- och säkerhetsrelaterade kunskaper uppdaterade.

Information till allmänheten om risker och åtgärder

Seveso-klassningen är indelad i två nivåer. En lägre och en högre, där Lantmännen Agroetanol ingår i den högre klassen. För företag i den högre nivån krävs bland annat att en säkerhetsrapport upprättas. I säkerhetsrapporten beskriver vi våra risker och hur vi arbetar med att minimera dem samt vilka avhjälpande åtgärder som kan vidtas i händelse av olycka. Säkerhetsrapporten har använts i framtagandet av den information till allmänheten som Räddningstjänsten ger ut.

Mer information

För mer information eller frågor kring Seveso kontakta:

Sandra Halldin
Telefon: 010-556 14 71

Tillsynen över verksamheten eller frågor kring myndighetsutövningen, kontakta Länsstyrelsen på 010-223 50 00 eller Räddningstjänsten Östra Götaland på 010-480 40 12. 

Mer information om Seveso finns också på:

Räddningstjänsten Östra Götaland se under Start/Hem & Fritid/Krisberedskap/Farliga verksamheter/Norrköping

https://www.msb.se/Seveso

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng